Tainted reality presents

Takuya Angel fashion show

Show#12 @Anime Matsuri 2009,

texas, usa

10.apr.2009

& Takuya Angel

1st mini album

Ima-Wa-mukashi Release party

MONONOKE../Mononoke/Mononoke_top.html
KIMONO../Kimono_Fusion/Kimono_Fusion.html
BDSM../BDSM/BDSM.html
CUSTOMIZE../Customize/Customize.html
INNER../INNER/INNER.html
BOTTOMS../BOTTOMS/BOTTOMS.html
ACC../ACCESSORY/ACCESSORY.html
OUTER../OUTER/OUTER.html
MASK../Mask/Mask.html
Hair AC../hair-accessory/hair-accessory.html
Bag../Bag%26Wallet/Bag%26Wallet.html
ORDER../Mailform/Order.html
STYLE../STYLE/STYLE.html